Op 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (internationaal ook wel bekend als de GDPR) ingegaan, deze nieuwe Europese wetgeving is gericht op het bewuster omgaan met de privacy en persoonsgegevens van klanten en medewerkers, hiervoor hebben wij onze privacy policy aangepast.

Hier is een korte samenvatting van wat er nieuw is:

Persoonsgegevens die wij verwerken
DomoticX verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt indien je een bestelling maakt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@domoticx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DoomticX verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming
DomoticX neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DomoticX) tussen zit.

Wat doen we niet met je gegevens
Wij gebruiken je gegevens nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DomoticX bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

15 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit.

Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaat type

50 maanden. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit.

Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst

Zolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar.

Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden
DomoticX deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DomooticX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DomoticX jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DomoticX gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Cookies zorgen ervoor dat:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DomoticX en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@domoticx.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DomoticX neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via info@domoticx.nl

Wijzigingen
DomoticX kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op deze website. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. DomoticX is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.